Zachodniopomorska infrastruktura szerokopasmowa

Działania w obszarze infrastruktury koncentrować się będą na budowie sieci szerokopasmowej.

Szybki, szerokopasmowy dostęp do Internetu stanowi platformę dla rozwoju usług opartych o protokół IP.

Celem strategicznym budowy sieci jest zapewnienie bezpiecznego, powszechnego i szerokopasmowego dostępu do aplikacji i usług on-line oferowanych poprzez sieć Internet dla: mieszkańców, jednostek administracji publicznej oraz przedsiębiorców funkcjonujących na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Wynikającym z tego celem operacyjnym jest zapewnienie powszechnej dostępności technicznej do szerokopasmowego Internetu na terenie Województwa Zachodniopomorskiego do poziomu minimum 90% dla gospodarstw domowych, 95% przedsiębiorców oraz wszystkich JST i placówek podległych oraz jednostek akademickich i naukowych.

Podstawą budowy sieci są dotychczas podjęte ustalenia w ramach spotkań Zachodniopomorskiej Rady Społeczeństwa Informacyjnego, Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego, Konwentu Starostów Województwa Zachodniopomorskiego, Regionalnej Rady Gospodarki Innowacji i Technologii, jak również postanowieniami Uchwały nr XXXIII/388/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 listopada 2009 w sprawie przyjęcia koncepcji organizacyjno-finansowej Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) i opartych na niej aplikacji oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Województwa porozumienia w sprawie realizacji przedsięwzięcia budowy ZST.
Na realizację sieci dostępne są środki finansowe w ramach RPO WZ działanie 3.1 w wysokości 40 mln euro.

Więcej informacji:

Urzd Marszakowski Wojewdztwa Zachodniopomorskiego