Wizja i misja SI w Województwie Zachodniopomorskim

Główny kierunek rozwoju technologii informacyjnej i komunikacyjnej w województwie zachodniopomorskim w obszarze gospodarki i usług publicznych, integracji społecznej i edukacji dla społeczeństwa informacyjnego:
"Harmonijny rozwój i pełne uczestnictwo w funkcjonowaniu globalnego społeczenstwa informacyjnego różnych grup społeczno-zawodowych województwa zachodniopomorskiego oraz zapobieganie wykluczeniu informacyjnemu."

Wizja ta jest zgodna z założeniami Strategii informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej oraz założeniami eEurope i dotyczy nie tylko lat 2006-2015, ale jest mottem działań na przyszłość.
Misja informatyzacji województwa zachodniopomorskiego w zakresie wspomagania gospodarki, administracji, edukacji i funkcjonowania społeczności lokalnej w warunkach budowy społeczeństwa informacyjnego jest następująca:
"Rozwijanie infrastruktury teleinformatycznej jako medium szybkiego dostepu do Internetu, promowanie wykorzystywania technologii informatycznych do wspomagania biznesu i usług publicznych, rozwój kształcenia na rzecz społeczenstwa informacyjnego oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu przez zbudowanie platformy komunikacyjnej dla społecznosci województwa zachodniopomorskiego."

CELE STRATEGICZNE I KIERUNKOWE:
A. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

 • A1 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
 • A2 Tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu
 • A3 Rozbudowa sieci dostępowej w oparciu o nowoczesne rozwiązania technologiczne (w tym dostęp szerokopasmowy) w regionie
 • A4 Dostęp do infrastruktury szerokopasmowej dla szkolnictwa
 • A5 Sieci szerokopasmowe dla centrów akademickich w Województwie
 • A6 Bezpieczeństwo w sieci Internet

B. Edukacja na rzecz społeczeństwa informacyjnego.

 • B1 Kształcenie na potrzeby społeczeństwa informacyjnego
 • B2 Rozwój kadr na potrzeby edukacji informatycznej
 • B3 Rozwój usług informacyjnych dla szkół i budowa internetowego rynku zasobów edukacyjnych
 • B4 Rozwój telenauki na poziomie akademickim

C. Elektroniczne usługi publiczne.

 • C1 Administracja publiczna w dobie społeczeństwa informacyjnego
 • C2 Utworzenie i rozwój portalu Wrota Pomorza Zachodniego (Wrota Bałtyku)
 • C3 Rozwój elektronicznych usług publicznych dla obywateli i MŚP
 • C4 Rozwój zasobów informacyjnych w województwie

D. Rozwój e–gospodarki.

 • D1 Rozwój telepracy
 • D2 Stworzenie środowiska dla e-gospodarki - Zachodniopomorska Platforma Cyfrowa – „e–Gospodarka”
 • D3 Stworzenie środowiska dla e-turystyki - Zachodniopomorska Platforma Cyfrowa – „e–Turystyka”
 • D4 Stworzenie środowiskowego systemu portowego jako środowiska wymiany danych elektroniczny i świadczenia e–usług na potrzeby portów morskich całego województwa
 • D5 Promocja „Wrót Pomorza Zachodniego” w Internecie, na targach (na przykład gospodarczych, turystycznych, kulturalnych) w kraju i zagranicą
Urzd Marszakowski Wojewdztwa Zachodniopomorskiego