Edukacja Cyfrowa w Województwie Zachodniopomorskim

Opis

W dniu 18 stycznia 2011 r. w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie odbyło się spotkanie w formie warsztatów samorządowych pt. „Edukacja Cyfrowa w Województwie Zachodniopomorskim”. Spotkanie zorganizowało Biuro ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy współpracy z Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorzadów, instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych i firm współpracujących z samorządami w zakresie edukacji cyfrowej.

Celem spotkania było zainicjowanie dyskusji na temat rozwoju edukacji cyfrowej w regionie jak również zaprezentowanie rozwiązań informatycznych w tym zakresie.

Spotkanie rozpoczęła dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (ZCDN) Pani Urszula Pańka dziękując zgromadzonym za przybycie oraz możliwość przeprowadzenia dyskusji na temat działań, które należy przedsięwziąć aby rozwijać Edukację Cyfrową w województwie zachodniopomorskim. Pani Dyrektor podkreśliła istotną rolę edukacji w rozwoju a przede wszystkim stosowalności nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych w administracji samorządowej.

Po wprowadzeniu wygłoszonym przez Dyrektor ZCDN, Pan Krzysztof Głomb – prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” zaprezentował program edukacji cyfrowej - Polska Cyfrowa Równych Szans (PCRS). Inicjatywa PCRS jest wspólną akcją Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, wspartym przez grupę ogólnopolskich organizacji i koalicji - sygnatariuszy memoriału, opracowanego podczas 14 Konferencji „Miasta w Internecie”.
Celem działań podejmowanych w ramach inicjatywy jest podjęcie, w partnerstwie władz publicznych i organizacji pozarządowych, a przy wsparciu sektora prywatnego, nowej, strategicznej inicjatywy: narodowego programu edukacji cyfrowej dorosłych Polaków pod hasłem POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS, realizowanego z myślą o potrzebach gospodarki wiedzy, o wyzwaniach starzejącego się społeczeństwa oraz o zapewnieniu szans rozwojowych wszystkim grupom wykluczenia społecznego poprzez ich e-integrację.
W ramach powyższego przedsięwzięcia podjęto działania w celu uzyskania poparcia polskich Internautów dla apelu czterech ambasadorów PCRS: prof. Danuty Huebner -  europarlamentarzyski, b. komisarz Komisji Europejskiej ds. polityki regionalnej, dr. Włodzimierza Cimoszewicza - senatora RP, b. premiera, prof. Michała Kleibera - prezesa Polskiej Akademii Nauk, pierwszego ministra ds. informatyzacji oraz  Jerzego Koźmińskiego - prezesa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, b. ambasadora RP w USA. Spodziewanym rezultatem podejmowanych działań będzie przekonanie władz publicznych: rządu RP, zarządów województw i liderów samorządów lokalnych do uruchomienia inicjatyw edukacji cyfrowej.
Zgodnie z założeniami PCRS głównymi grupami docelowymi programu kształcenia ustawicznego dorosłych winny być środowiska wykluczenia cyfrowego, których potrzeby zostały wskazane w badaniach społecznych: z jednej strony - osoby po 50 roku życia, mieszkańcy wsi i małych miasteczek, niepełnosprawni, kobiety i przedsiębiorcy, z drugiej zaś - pracownicy sektora publicznego. Realizacja programu PCRS ma rozbudzić lokalne inicjatywy oraz wykorzystywać infrastrukturę publicznego dostępu do Internetu stworzoną ze środków publicznych w ostatnich latach - centra gminne, biblioteki, szkoły i OSP.

W dalszej części spotkania głos zabrał Artur Krawczyk ze Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” prezentując założenia projektu pt. „Zachodniopomorskie partnerstwo na rzecz edukacji cyfrowej – PRO@ctis EDU”.

Następnie przedstawiciel firmy Degem Pan Daniel Miloszewski przedstawił program Multicentrum. Multicentrum to współczesna przestrzeń mediateki i pracowni komputerowej w jednym. To szeroka gama ćwiczeń edukacyjnych o zróżnicowanej tematyce, w połączeniu z technologią, sztuką komputerową, muzyką cyfrową, robotyką oraz technologiami informatycznymi. Korzystający z Multicentrum mają do dyspozycji specjalne laboratoria działające w oparciu o nowoczesne technologie.
Celem Multicentrum jest uzupełnienie wiedzy oferowanej w tradycyjnym systemie edukacji oraz zapewnienie narzędzi edukacyjnych. Programy nauczania w Multicentrum dostosowane są do różnych grup wiekowych (dla dzieci i dorosłych) i różnych grup społecznych (również dla osób niepełnosprawnych).

Przedstawiciel firmy Synthelix Pan Bartosz Mnich zaprezentował system Multidziennik - szkolny dziennik elektroniczny. MultiDziennik jest aplikacją dokumentującą postępy ucznia oraz wspomagającą komunikację między szkołą a rodzicami. System umożliwia miedzy innymi prowadzenie dokumentacji tożsamej z dokumentacją w dzienniku lekcyjnym, podgląd i wydruk raportów i analiz, prowadzenie planu zajęć szkolnych, śledzenie postępów ucznia przez jego rodziców i jego samego.
Następnie przedstawiciel gospodarza spotkania, Pan Waldemar Zaborski przedstawił dokonania i bieżącą działalność Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie. Z kolei Pan Janusz Olczak zapoznał zgromadzonych z ideą i przebiegiem  Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Informatycznej Gimnazjalistów.

Część poświęcona wystąpieniom zakończyła prezentacja Pana Jacka Kawałka dotycząca Kołobrzeskich Spotkań Opiekunów Pracowni Komputerowych. W trakcie prezentacji Pan Jacek Kawałek podzielił się ze słuchaczami własnymi doświadczeniami z wdrożeń systemów informatycznych wspomagających zarzadzanie szkołą. W szczególności zwrócił uwagę na możliwe problemy, które pojawiają podczas takich wdrożeń. Tematyka ta jest również poruszana na konferencji corocznie organizowanej w Kołobrzegu.

Po wystąpieniach prelegentów odbyła się dyskusja podsumowująca spotkanie. Uczestnicy zarekomendowali program Multicentrum jako innowacyjnego podejścia do wspierania edukacji cyfrowej w regionie.

Urzd Marszakowski Wojewdztwa Zachodniopomorskiego