Nabór wniosków o dofinansowanie projektów z działania 8.3 PO IG

W dniu 28 lutego 2011 r. ruszył kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów z działania 8.3 PO IG – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Nabór ogłosiła Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE) jako Instytucja Wdrażająca PO IG.

W ramach tej rundy (I runda 2011) kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych wynosi: 113, 6 mln zł.

Projekty kwalifikujące się do dofinansowania z Działania 8.3 składają się z następujących komponentów:

  • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (max. przez okres 3 lat),
  • pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez projektodawcę,
  • zakup usługi przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników końcowych projektu z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy lub skutecznej edukacji przez Internet (z wykluczeniem szkoleń zawodowych),
  • dofinansowanie kosztów operacyjnych, kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników JST i/lub organizacji pozarządowej uczestniczącej w konsorcjum z JST, którzy będą odpowiedzialni za realizację działania oraz kosztów działań koordynacyjnych zmniejszających problem wykluczenia cyfrowego, np. wyposażenie w sprzęt komputerowy i utrzymanie dostępu do Internetu w jednostkach podległych beneficjentowi (w tym: biblioteki publiczne, publiczne instytucje kultury, szkoły, publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze położone na obszarze działania beneficjenta i publiczne domy pomocy społecznej),
  • dofinansowanie promocji projektu na obszarze objętym projektem.

Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego, grupy jednostek samorządu terytorialnego - konsorcja, związki, stowarzyszenia i porozumienia lub konsorcja JST z organizacjami pozarządowymi.

W ramach działania 8.3. Wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie maksymalnie w wysokości 85% kwalifikujących się wydatków. Pozostała część (w wysokości co najmniej 15%) musi zostać pokryta ze środków własnych.

Nabór będzie trwał do 27 maja 2011 r.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania na stronie www.wwpe.gov.pl

Urzd Marszakowski Wojewdztwa Zachodniopomorskiego