Społeczeństwo Informacyjne

Społeczeństwo Informacyjne to nowy typ społeczeństwa, kształtujący się w krajach poprzemysłowych, w których rozwój technologii informacyjnych osiągnął najszybsze tempo. W społeczeństwie informacyjnym zarządzanie informacją, jej jakość i szybkość przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności, zarówno w przemyśle jak i w usługach.

Społeczeństwo Informacyjne to społeczeństwo świadome, umiejące zdobywać, wykorzystywać i przetwarzać wiedzę. W tej wizji rozwoju społeczeństwa tradycyjne formy gospodarki nie są podstawowym źródłem dochodu organizmów społeczno–gospodarczych. Jest nią wiedza i umiejętność jej wykorzystania we wszelkich dziedzinach życia. W wysoko rozwiniętych krajach o sukcesie gospodarczym decyduje zatem zdolność tworzenia nowych technologii i znajdowania dla nich zastosowań.

Do rozpowszechnienia pojęcia „społeczeństwo informacyjne" w dużym stopniu przyczynił się dokument Europa i społeczeństwo globalnej informacji. Zostały w nim przedstawione opinie na temat zmian zachodzących pod wpływem nowoczesnych technologii teleinformatycznych we współczesnym świecie, a także związane z tym szanse i zagrożenia.

Proces budowy społeczeństwa informacyjnego wymusza poza zmianami w prawie, technologii, administracji i gospodarce także szeroko rozumiane zmiany świadomościowe i kulturowe, które często są niezrozumiałe dla osób, które nie korzystają z technologii informacyjnych. Rozwój najbardziej cywilizacyjnie rozwiniętych społeczeństw, do których grona aspiruje także Polska pokazuje, że gospodarka, a w szerszym ujęciu – funkcjonowanie społeczeństwa, w coraz większym stopniu są związane z tworzeniem i udostępnianiem informacji. Wpływa to także na tendencję typową dla krajów poprzemysłowych, charakteryzującą się rozbudowaną sferą usług w stosunku do innych dziedzin gospodarki. Proces budowy społeczeństwa informacyjnego w dużym uproszczeniu składa się z trzech elementów:

  • rozwoju infrastruktury jako podstawowego narzędzia transmisji informacji;
  • rozwoju treści i systemów usług, dzięki którym owa infrastruktura staje się niezbędną - tak naprawdę dopiero ten element przyczynia się do praktycznego wykorzystania dobrodziejstw społeczeństwa opartego na wiedzy,
  • wiedzy i umiejętności pozwalających na korzystanie z informacji, ich tworzenie i udostępnianie.

Na tej podstawie można tworzyć społeczeństwo oparte na wiedzy, czyli taką formę życia społeczno–gospodarczego, w której informacja, jej posiadanie, umiejętność przetwarzania i wykorzystania świadczy o rozwoju i funkcjonowaniu społeczności. Przez informację można rozumieć między innymi konkretne usługi, treści, sposób udoskonalania lub wdrażania konkretnych technologii, a także znajdowanie kontrahentów.

Proces budowy społeczeństwa informacyjnego jest poprawą funkcjonowania tradycyjnych form życia społecznego i gospodarczego, co w konsekwencji wpływa na konkurencyjność firm i obniżenie kosztów funkcjonowania instytucji. Budowa społeczeństwa informacyjnego powinna polegać także na takim zastosowaniu technologii informacyjnych, aby ostateczny efekt ich wdrożenia wywoływał skutki w postaci obniżenia kosztów, przyspieszenia procesów oraz poprawy jakości produktów i usług.

Urzd Marszakowski Wojewdztwa Zachodniopomorskiego